§ 1Navn

 Klubbens navn er " Mini Klub Midt-Vest"

 § 2 Formål

 Klubbens formål er at virke som samlingssted for ejere af alle klassiske Mini-modeller, bygget fra og med 1959 til og med år 2000, for derigennem at virke for bevarelsen at disse modeller. Klubben vil tillige være at forrum for udveksling og fremskaffelse af reservedele og ekspertise på alle niveauer. Det er vores mål at være synlige rundt i vores landsdel hvert år og mødes med jævne mellemrum. Vi vil fungere som en lokal afdeling af Mini Club Denmark.

 § 3 Medlemskab

 Enhver med seriøs interesse for minien kan, mod at betale at indmeldelseskontingent, bliver medlem af Mini KLub Midt-Vest. Indmeldse og udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens formand.

 § 4 kontingent

 Det årlige kontingent beløb er forfalden til betaling hver d. 1. februar og betales forud. Indmeldelseskontingentet døkker perioden frem til førstkommende forfaldsdag. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontigent betales samtidig med nyt indmeldelseskontingent.

 § 5 Eksklution

 Beslutning om eksklution af et medlem kan træffes af bestyrelsen, hvis medlemmet gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterer de af klubben givne bestemmelser eller på anden måde skader klubben. En sådan beslutning kan af den ekskluderede appelleres til den førskommende ordinære generalforsamling.

 § 6 Generalforsamling

 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Den årlige generalforsamling afholdes sidste sidste søndag i april og indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved offentliggørelse på vores hjemmeside, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg ifølge § 8

7. Næste års program

8. Eventuelt

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og foreligge skriftligt. Dette gælder også lovændringer. Valg og afstemning afgøres ved almindelig stemme flertal. Alle afstemninger foretages skriftligt.

 § 7 Ekstraordinær generalforsamling

 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skrifligt stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal i begge tilfælde indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 § 8 Bestyrelsen

 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og er klubbens besluttende organ.

Bestyrelsen består 4 bestyrelsesmedlemmer indklusiv 1 kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsemøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen har et bestyrelsemedlem 2 stemmer .Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af medlemmerne er til stede.

 § 9 Regnskab

 Regnskab følger kalenderåret. Vi har desuden ingen økonomisk forbindelsetil Mini Club Denmark.

 § 10 Klubbens opløsning

 Forslag til klubbens opløsning kan kun vedtages på et ordinært eller ekstaordinær generalforsamling og kun ved 3/4 flertal af klubbens stemmeberettigede medlemmmer.

 

 

 

 

© 2012 Mini Klub Midt-Vest